መልእኽቲ ሓላፊ ቢሮ

Print

 

አብ ዙርያ ኣቅርቦት መሰረተ ልምዓትን ፈጠራ ዕድል ስራሕን ዝተትሓዙ ትልምታት ንምስኻዕ ናይ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምድልዳልን ምስፍሕፋሕን ቁልፊ ተግባር ተገይሩ ክውሰድ ይግባእ። ስለዚ እውን እዩ ናይ ሃገርና ናይ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዓቅሚ ምፍጣር ጉዳይ ትኹረት ተዋሂብዎ ክጠናኸር ዝግብኦ። ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠራት ዝሳለጡ ዘለዉ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ጥቅሚ ዘለዎም ስራሕቲ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ናህሮም ክውስኹን ሰክተሩ ካብ ዘለዎ ደረጃ ዕብየት ብዝለዓለ ኩነታት ንክመሓየሽን ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ጠንኪርና ክንሰርሕ ይግብኣና። ነዚ ሰክተር ትኹረት ምሃብ ማለት ብፍላይ ኣብ ከተማታት ዝርአ ስእነት ስራሕ ከምዝቅንስ ጥርጥር የብሉን።

ምጥንኻር ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኣብ ሃገርና ዘሎ ወቅታዊ ዕድል ስራሕን በዝሒ ኣማኸርቲ ቢሮታትን ካብ ምውሳኽ ሓሊፉ ንናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ኣድለይቲ ዝኾኑ ዝትፈላለዩ ብዋጋ ዝሓሹ ዘመናዊ ናይ ህንፃ ቴክኖሎጂታት ኣብ ምስፍሕፋሕ ዓቢ ተራ ይፃወት። ነዚ ሰክተር ትኹረት ምሃብ ብክልላትን ብሃገርናን እናተመዝገበ ዘሎ ቅልጡፍ ዕብየት ኢኮኖሚ ብዝበለፀ ቀፃልነት ክህልዎን ኣብ ስጡም መሰተት ዝተመስረተ ሃገራዊ ኢኮኖሚ ክህሉ ይገብር።

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብክቡር መራሒና ጠሚር መለስ ዜናውን መንግስትን ዝተሃቀኑ ትልምታት ናብ ተግባር ተሰጋጊሮም ኣብ ከይዲ ህንፀት ዘለዉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ብሃገር እናተመዝገበ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ቅልጡፍን ድልዱልን ኢኮኖሚ ከም ዝህልወና ጥርጥር የብሉን። ካብዚ ብምልዓል ብክቡር መራሒናን መንግስቲ ኢትዮጵያን  ራእይ ሰክተሩ ንምዕባይ ዝተሓንፀፁ ፖሊሲታት፤ ስትራተጂታት፤ ፕሮግራማትን ፕሮጀክታትን ተደላዲሎም ክቅፅሉን ዝበለፀ ውፅኢት ክምዝገብን ናይ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ናይ ኣፈፃፅማ ዓቅሚ ምጥንኻር ንፅባሕ ዝበሃል ጉዳይ ኣይኮነን።

ብኮንስትራክሽን ዘርፊ ዝተትሓዘ ትልሚ ብምስኻዕ

ናይ ክቡር ጠሚር መለስ ዜናዊ ራእይ ከነሳኽዕ ኢና!!!

 

Copyright©2012 Tigray Bureau of Construction, Road and Transport. All rights reserved.